MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   

Projekt współfinansowany z
Funduszu ISPA/Fundusz Spójności
pod nazwą: "Oczyszczanie ścieków w Lublinie" nr umowy - 2002/PL/16/P/PE/029

"...Zanieczyszczenie wód jest szkodliwym działaniem wymierzonym przeciwko ludzkości i wszelakiemu życiu. Woda nie uznaje granic administracyjnych ani państwowych, jej ochrona wymaga więc współpracy w skali międzynarodowej"
Europejska Karta Ochrony Wód.
Oczyszczalnia Hajdów

Proces modernizacji obiektu "Oczyszczalnia ścieków Hajdów" w Lublinie trwa od kilku lat. Oczyszczalnia została oddana do użytku w roku 1991, ale jej układ technologiczny zaprojektowany w roku 1974 nie uwzględniał redukcji zanieczyszczeń w zakresie usuwania związków azotu i fosforu, wymaganych przez nowe przepisy prawa Polskiego oraz Dyrektywę Rady w sprawie odpadów komunalnych.
Dlatego też, w celu spełnienia nowych wymagań obowiązujących od 1992 roku - zaostrzonych od roku 2000, a także mając na uwadze przepisy unijne, należało niezwłocznie podjąć prace modernizacyjne oczyszczalni, dostosowując jej technologię do wymagań nowych przepisów.
Modernizację obiektu rozpoczęto w roku 1998, jej celem była przebudowa części biologicznej oczyszczalni, w celu redukcji związków biogennych oraz budowa stacji termicznego suszenia osadów odwodnionych. Przedsięwzięcie zakładało najkorzystniejsze dla środowiska naturalnego rozwiązania - redukcję związków biogennych metodą biologiczną, która w porównaniu z metodą chemiczną jest tańsza i nie obciąża środowiska naturalnego. Pozostający z procesu oczyszczania osad poddawany jest procesowi suszenia, w wyniku którego otrzymuję granulat, możliwy do wykorzystania w celach gospodarczych, np. jako paliwo do pieców w cementowniach.
Ze względu na to, że modernizacja musiała być wykonywana bez wyłączenia oczyszczalni z eksploatacji, prace modernizacyjne zostały podzielone na etapy.
Pierwszy etap prac został zrealizowany ze środków własnych przedsiębiorstwa, budżetu miasta i pożyczki z NFOŚiGW oraz wsparcia z Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska. W ramach pierwszego etapu przebudowane zostały dwa osadniki wstępne oraz dwa bloki komór napowietrzania. Wybudowano nowe przewody doprowadzające ścieki do osadników wstępnych oraz instalację do chemicznego strącania fosforu, a także stację mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego.
Na drugi etap modernizacji oczyszczalni, obejmujący redukcję związków biogennych oraz rozwiązanie problematyki osadowej, Unia Europejska przyznała Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie dotację.
W dniu 20 września 2002 roku, w Brukseli podpisane zostało Memorandum Finansowe nr 2002/PL/16/P/PE/029 dla inwestycji pod nazwą "Oczyszczanie ścieków w Lublinie", na łączną kwotę 25 000 000 Euro, na którą składają się wydatki kwalifikowane:
16 150 000 Euro oraz wydatki niekwalifikowane 8 850 000 Euro. Zgodnie z zapisami Memorandum MPWIK Sp. z o.o., jako Beneficjent Końcowy otrzymał dofinansowanie do przedsięwzięcia w wysokości 9 690 000 Euro, co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych; 40% wydatków zostanie sfinansowane środkami własnymi Spółki, w tym pożyczką z NFOŚiGW.
Poprawa stanu środowiska w wyniku realizacji drugiego etapu osiągnie stan określony w poniższym opisie efektu ekologicznego.
Oczyszczalnia HajdówOpis efektu ekologicznego
1. Zadanie: "Modernizacja oczyszczalni ścieków"
Po zastosowaniu nowej technologii oczyszczania ścieków wskaźniki zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych będą wynosić:
a/ BZT5 - 12 g/m3 d/ azot ogólny - 10 g/ m3
b/ ChZT - 50 g/ m3 e/ fosfor ogólny - 1 g/ m3
c/ zawiesina ogólna - 20 g/ m3
Modernizacja oczyszczalni oraz zastosowanie automatyki w celu sterowania procesem przyczyni się do osiągnięcia przez oczyszczalnię standardów europejskich, określonych w aktach prawnych Unii Europejskiej Nr_EEC/91/271.
2. Zadanie: "Gospodarka osadowa"
Dzięki zastosowaniu technologii termicznego suszenia ilość osadu do zagospodarowania zmniejszy się około 4-krotnie. Przewiduje się, że po zakończeniu inwestycji suszeniu poddawane będzie rocznie około 43 000Mg osadu o uwodnieniu około 82% (7300 Mg s.m.o.). Po procesie suszenia jego uwodnienie zmniejszy się do 10%, w wyniku czego jego ilość zostanie zredukowana do około 11 000 Mg rocznie. Polepszą się znacznie własności fizykochemiczne i sanitarne osadu - będą one zgodne z normami krajowymi i unijnymi, powstanie paliwo alternatywne do wykorzystania, np. w cementowni. Wartość opałowa wysuszonego osadu wynosi około 14,5 MJ/kg, co przy ilości wysuszonego osadu ok. 11 000 Mg/rok daje ok. 159 500 000MJ/rok ciepła uzyskanego z paliwa alternatywnego.
3. Zadanie: "Modernizacja stacji dmuchaw"
Realizacja inwestycji przyniesie wiele korzyści, takich jak:
- zwiększenie niezawodności procesu technologicznego oczyszczania ścieków,
- zmniejszenie energochłonności stacji dmuchaw (zmniejszeniezapotrzebowania na energię ze 1620W - dla jednej dmuchawy, na 1340kW dla 2 nowych dmuchaw),
- zmniejszenie hałasu z 97 - 101 dB na 75 dB.
- wyeliminowanie utrzymywania pompowni wody chłodniczej,
- dopasowanie punktu pracy maszyny do aktualnego zapotrzebowania na powietrze w reaktorach biologicznych, czego nie posiada stary układ. Od niezawodności dmuchaw zależy efekt ekologiczny, osiągnięty przez oczyszczalnię w zakresie redukcji związków biogennych, który to efekt jest najważniejszym z celów realizacji projektu realizowanego przy wsparciu środków FS.

Do 2006 r. realizacja zadania przebiegała wg trzech kontraktów ujętych w Memorandum Finansowym nr 2002/PL/16/P/PE/029:

  Tablica informacyjna projektu
 • Pierwszy kontrakt (realizowany jako "Kontrakt na usługi" wg procedur "PRAG") na "Inżyniera Kontraktu" został podpisany w dniu 2 kwietnia 2004 r., na kwotę 698 359,00 Euro. Zadaniem "Inżyniera Kontraktu" było nadzorowanie całości robót dwóch kontraktów wykonawczych oraz prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w postaci przekazywanych raportów miesięcznych, okresowych, półrocznych i rocznych. Kontrakt ten realizowało Konsorcjum Dahlem Consulting Engineers z Essen i "PROCHEM" S.A. z Warszawy. Kontrakt został zakończony 30.11.2007 r.

 • Drugi kontrakt pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków" (realizowany wg procedur FIDIC "Czerwona księga") podpisany został w dniu 27.07.2004 r., na kwotę 5 896 018,94 Euro. Wykonawcą było Konsorcjum Polimex Mostostal S.A., WTE Wassertechnik GmbH i WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.
  Pompownia pośrednia ściekówW ramach kontraktu zrealizowano w oczyszczalni ścieków Hajdów następujące zadania: Pompownia pośrednia ścieków - obiekt nowy, Komora beztlenowa KB-1 - istniejący obiekt zmodernizowany, Komora beztlenowa KB-2 - istniejący obiekt zmodernizowany, Komora beztlenowa KB-3 - istniejący obiekt zmodernizowany, Blok komór nitryfikacji i denitryfikacji nr III - istniejący obiekt zmodernizowany, Blok komór nitryfikacji i denitryfikacji nr IV - istniejący obiekt zmodernizowany, Blok komór nitryfikacji i denitryfikacji nr V - istniejący obiekt zmodernizowany, Osadnik wtórny nr 1 - istniejący obiekt zmodernizowany, Osadnik wtórny nr 2 - istniejący obiekt zmodernizowany, Osadnik wtórny nr 3 - istniejący obiekt zmodernizowany, Osadnik wtórny nr 4 - istniejący obiekt zmodernizowany, Osadnik wtórny nr 5 - istniejący obiekt zmodernizowany, Pompownia osadu recyrkulowanego - istniejący obiekt zmodernizowany, Koryta rozdzielcze ścieków doprowadzające ścieki z komór beztlenowych KB-1, KB-2 i KB-3 do bloków komór nr III, IV i V, Przewody technologiczne do pompowni pośredniej - obiekty nowe, Przewody tłoczne z pompowni pośredniej do komór beztlenowych - obiekty nowe, Przewody przelewowe z piaskownika do bloków komór nr III, IV i V - obiekty nowe, Przewody tymczasowe osadu powrotnego do bloków komór nr III i IV, Główne przewody tymczasowe osadu recyrkulowanego, Przewody dosyłowe osadu Komory beztlenowerecyrkulowanego do komór KB-1, KB-2 i KB-3 - obiekty nowe, Komory KZR-1 i KPZ-1 - obiekty nowe , Przewody wód nadosadowych z fermentera do pompowni pośredniej - obiekty nowe oraz przebudowa istniejącego fermentera, Przewody sprężonego powietrza do bloków komór nr III, IV i V - istniejące obiekty zmodernizowane, Kanalizacja teletechniczna i linia światłowodowa - obiekt nowy.
  Nowe obiekty oczyszczalni oraz modernizacja już istniejących zwiększy niezawodność prowadzenia procesu oczyszczania ścieków oraz przyczyni się do osiągnięcia przez oczyszczalnię standardów europejskich, określonych w Dyrektywie Unii Europejskiej Nr EEC/91/271. W dniu 30.08.2007 r. zostały zakończone prace na wszystkich obiektach.

 • Trzeci kontrakt "Zagospodarowanie osadów ściekowych - budowa kompletnej stacji termicznego suszenia osadów odwodnionych" (realizowany wg procedur FIDIC "Żółta księga") podpisano w dniu 27.03.2006 r. W ramach kontraktu został wykonany projekt budowlany, wykonawczy oraz powykonawczy Stacji Termicznego Suszenia Osadów Odwodnionych wraz z obiektami niezbędnymi do jej eksploatacji. Zrealizowano budowę nowych obiektów technologicznych wraz z instalacjami, tj. suszarni osadu, wraz z centralą cieplną, zbiorników buforowych osadu, silosów do magazynowania i załadunku produktu finalnego, instalacji unieszkodliwiania powietrza złowonnego, instalacji odzysku ciepła odpadowego oraz systemów monitoringu i wizualizacji, zakupiono środki transportu do przewożenia osadu wysuszonego. Zmodernizowano stację mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego, pompownię wody technologicznej Z2K, rozdzielnię energetyczną 6 kV. W dniu 30.11.2007 r. zostały zakończone roboty budowlane na obiekcie.

Stacja termicznego suszenia osadu odwodnionegoStacja termicznego suszenia osadów - tablica synoptycznaStacja termicznego suszenia osadu odwodnionego
   Zdjęcia: Stacja STSOO

Po podpisaniu wszystkich trzech w/w kontraktów wystąpiła różnica w stosunku do szacowanych kosztów kwalifikowanych, które są mniejsze od zakładanych w Memorandum Finansowym. W dniu 29 marca 2006 roku MPWiK złożył wniosek do Komisji Europejskiej o dokonanie zmian warunków Przedsięwzięcia w ramach ISPA/Fundusz Spójności. Decyzją Komisji z dnia 15 grudnia 2006 roku rozszerzono zakres rzeczowy Projektu o następujące trzy Kontrakty:
 • Kontrakt Nr 04 - na usługi Inżyniera Kontraktu - przedłużenie terminu kontraktu 01 bez zmiany zakresu rzeczowego. W związku z tym (w trybie zamówienia "z wolnej ręki") podpisano z Konsorcjum "Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG" z Essen i "PROCHEM" S.A. z Warszawy dwie umowy na przedłużenie pełnienia nadzoru nad Kontraktami 02 i 03. W dniu 12.06.2007 r. podpisano umowę na kwotę 106 400,00 Euro - pełnienie nadzoru nad kontraktem nr 03 "Zagospodarowanie osadów ściekowych". W dniu 9.08.2007 r. podpisano umowę na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu "Modernizacja oczyszczalni ścieków", na kwotę 33 100,00 Euro. Nadzór nad Kontraktem 03 został zakończony 30.11.2007 r., a nad Kontraktem 02 - w dniu 31.08.2007 r.
 • Kontrakt Nr 05 - na usługi Inżyniera Kontraktu dla "Modernizacji stacji dmuchaw" podpisano 12.07.2007 r. z firmą Mott MacDonald, na kwotę 88 500,00 Euro. Kontrakt zakończono w dniu 14.06.2009 r.
 • Kontrakt Nr 06 - na roboty (FIDIC Czerwona Księga) "Modernizacja stacji dmuchaw" podpisano 28.08.2007 roku z Konsorcjum WAMACO Sp. z o.o. z Lublina i H. Cegielski S.A. z Poznania, na kwotę 1 896 384,05 Euro. W zakres robót wchodziła wymiana trzech dmuchaw do napowietrzania bloków komór nitryfikacji w oczyszczalni ścieków na nowe jednostki wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń, a także modernizacja budynku stacji dmuchaw i przebudowa pól odpływowych w Rozdzielni 6 kV wiążąca się z zasilaniem nowych urządzeń. Zakres ww. kontraktu na roboty obejmuje również rozruch, próby końcowe, nadzór nad próbami eksploatacyjnymi, usunięcie wszelkich wad w robotach, a także wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia w celu oddania robót do eksploatacji i przekazania Zamawiającemu. KOntrakt zakończono w dniu 09.06.2009 r. Po zakończeniu realizacji kontraktu 06 zmniejszyła się energochłonność stacji dmuchaw oraz emisja hałasu przez urządzenia, wyeliminowana została konieczność utrzymywania pompowni wód chłodniczych, zwiększyła się efektywność regulacji dmuchaw, co umożliwiło poprawienie niezawodności procesu technologicznego.


Termin zakończenia całego Projektu planowany jest na 31.12.2010 r.

Po zakończeniu inwestycji oczyszczalnia Hajdów będzie należała do grona najnowocześniejszych pod względem technologicznym oczyszczalni w kraju.

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl