MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2018-09-25

Przyjmujemy oferty na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacjiw Lublinie Spółka z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15 20-407 Lublin

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
 
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. za lata 2018-2019

Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta, nazwy zamówienia: „Oferta na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za lata 2018-2019” oraz z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 12.10.2018 r. do godz. 15.00.

  1. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Spółki.
  2. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych działające jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
  3. Informacji, w tym o szacunkowej liczbie dokumentów w obszarach, które mają być zbadane udziela się pod nr tel. 81 532-42-81 w. 225 w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia w dni robocze w godz. 7.00-15.00. Zainteresowanym podmiotom, którzy skontaktują się z Zamawiającym przesłana zostanie karta informacyjna do wyceny oferty.
  4. Szczegółowe wymagania i oczekiwania wobec podmiotów, warunki, jakim powinna odpowiadać oferta na wybór firmy audytorskiej, warunki udziału w przetargu oraz kryteria oceny ofert zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.mpwik.lublin.pl oraz są dostępne w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek A pok, 314 tel. 81-532-42-81 w. 342.
  5. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani przez wskazanie nazwy wybranej firmy.

 


Pobierz zaproszenie do złożenia oferty”

Pobierz formularz oferty ”

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl