MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2020-02-11

17 lutego rozpocznie się podpisywanie umów z mieszkańcami dzielnic Głusk i Abramowice


Zgodnie z ustaleniami między Gminami Lublin, Głusk i Jabłonna z dniem 01.03.2020 r. zaopatrzenie w wodę na terenach miejskich dz. Głusk i Abramowice miasta przejmie MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. W związku z tym od dnia 17.02.2020 r. dostarczane będą nowe umowy o zaopatrzenie w wodę przygotowane przez MPWiK.

Dane do umów będą przekazane przez dotychczasowego operatora. W przypadku zmian w stanie własnościowym nieruchomości prosimy o kontakt z BOK MPWiK.

W dniach 27.02-05.03.2020 r. pracownicy MPWiK dokonają odczytu zamontowanych wodomierzy. W związku z tym prosimy o umożliwienie pracownikom dostępu do urządzeń pomiarowych. Wykonają oni także dokumentację fotograficzną układu pomiarowego. W przypadku nieobecności właścicieli w tym terminie, prosimy o odczytanie wodomierza w dniu 29.02.2020 r. i podanie do BOK MPWiK. Odczyty dokonane przez MPWiK zostaną przekazane do Spółki Wodrol w celu dokonania końcowego rozliczenia.

Na razie będą funkcjonowały dotychczasowe wodomierze z ważną cechą legalizacyjną, a nieposiadające legalizacji będą sukcesywnie wymieniane.  W niedługim czasie planujemy założenie zdalnych odczytów na całym przejętym terenie.

Rozliczenie za wodę z sieci miejskiej dla zabudowy mieszkaniowej będzie się odbywać od dnia 01.03.2020 r. w okresach dwumiesięcznych,  według taryfy obowiązującej w MPWiK  tj. cena za wodę 3,72 zł brutto i opłata abonamentowa w wysokości 8,87 zł brutto.

Przejęcie zasilenia nastąpi fizycznie 02.03.2020 r. poprzez zamknięcie dopływu wody od strony Gminy Głusk w ul. Abramowickiej w rejonie ul. Barwnej oraz w ul. Głuskiej przy ul. Strojnowskiego, a otwarcie od strony miasta w ul. Abramowickiej od strony ul. Odległej. W związku ze zmianą kierunku przepływu wody na odcinku ul. Abramowickiej sieć zostanie przepłukana, jednak mogą nastąpić chwilowe zmiany w jej kolorze.

Po przełączeniu nastąpi czasowe, nieznaczne zmniejszenie ciśnienia wody w niektórych obszarach zasilania, ale zostaną zachowane parametry wymagane dla tego rodzaju zabudowy.

W terenach granicznych między gminami, mieszkańcy danej gminy będą obsługiwani przez operatora do którego należy sieć do której są podłączeni,  na zasadach obowiązujących u operatora.

Przejęcie przez MPWiK   zaopatrzenia w wodę terenów miejskich dz. Głusk i Abramowice  wynika ze zbyt małej wydajności wodociągu wiejskiego Czerniejów, który do tej pory zasilał teren miasta na podstawie porozumienia międzygminnego. Od kilku lat Gmina Głusk zgłaszała problemy z zasileniem w wodę swoich terenów, szczególnie przy maksymalnych rozbiorach letnich. Ponadto stacja wodociągowa obsługująca wodociąg Czerniejów wymaga modernizacji a odłączenie mieszkańców Lublina eliminuje koszty gminy Lublin, która musiałaby je ponieść jeśli mieszkańcy miasta w dalszym ciągu korzystaliby  z tego wodociągu.

Dostawa wody z sieci miejskiej uwarunkowana była od strony technicznej wybudowaniem połączenia sieciowego w ul. Abramowickiej, które zostało zrealizowane w 2019 r., a od strony formalnej  zniesieniem współwłasności  wodociągu Czerniejów.

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl