MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

ZAWIERANIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW


Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   (Dz.U.nr 2017.328)
Umowa może zostać zawarta po złożeniu stosownego wniosku (pdf
”, doc ”) wraz z wymaganymi dokumentami.

Spółka może odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki bez zawarcia umowy na piśmie jest nielegalne i podlega karze grzywny.

Przykładowy wzór umowy: pdf
”


DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAWIERANIU UMOWY:

• Osoby fizyczne:

- dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości /akt notarialny, umowa kupna – sprzedaży, numer Księgi Wieczystej, wypis z Rejestru Gruntów, umowa najmu zawierająca zapis o obowiązku zawarcia przez najemcę umów na media/
- Dowód Osobisty
- zgoda większości współwłaścicieli na zawarcie umowy /w przypadku gdy nieruchomość jest objęta współwłasnością w częściach ułamkowych/
- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Wydruk z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP i Regon
- protokół zdawczo – odbiorczy z numerem i stanem wodomierza na dzień przekazania podpisany przez stronę zdającą i przejmującą /zależne od strony kupującej i sprzedającej – nieruchomość może być też przejęta z ciągłością rozliczeń od ostatniego odczytu/*

• Przedsiębiorcy:

- dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości /akt notarialny, umowa kupna – sprzedaży, numer Księgi Wieczystej, wypis z Rejestru Gruntów, umowa najmu zawierająca zapis o obowiązku zawarcia przez najemcę umów na media/
- dokumenty rejestrowe: numer KRS, NIP i Regon
- pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej
- protokół zdawczo – odbiorczy z numerem i stanem wodomierza na dzień przekazania podpisany przez stronę zdającą i przejmującą /zależne od strony kupującej i sprzedającej – nieruchomość może być też przejęta z ciągłością rozliczeń od ostatniego odczytu/*

* - dokumenty wymagane przy przepisywaniu umowy /zmianie płatnika/.

Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl