MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

ROZLICZENIA I ZASADY PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI


Rozliczanie z Odbiorcą za świadczone usługi odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, według następujących zasad, przyjmując okres obrachunkowy 1- lub 2-miesięczny:
- ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,
- ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub jako różnicę wskazań wodomierza głównego i zużycia wykazanego na wodomierzu odliczającym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
- średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza,
- średniomiesięcznego poboru wody z faktycznego okresu, jeżeli trwał on krócej niż trzy miesiące.

Za okresy obrachunkowe na przełomie zmiany taryfy, ilość wody i ścieków naliczana jest proporcjonalnie do zużycia wody i czasu przed zmianą i po wprowadzeniu nowej taryfy.

Faktury dostarczane są przez pracowników spółki, przesyłane za pośrednictwem poczty lub wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Odbiorca dokonuje zapłaty należności za świadczone usługi w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

Płatności za faktury można dokonywać bez dodatkowych opłat w kasach wszystkich oddziałów Banku PEKAO S.A.


Za opóźnienia w zapłacie należności wynikających z umowy zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie lub odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności lub na wniosek Odbiorcy, zwrócona w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl