MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

W przypadku braku zapłaty faktury, Przedsiębiorstwo wysyła do odbiorcy upomnienie w sprawie uregulowania zaległej należności w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Jeżeli po upływie dwóch okresów obrachunkowych następujących po przesłanym upomnieniu zobowiązanie nie zostanie opłacone, do Odbiorcy wysyłane jest zawiadomienie informujące o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. O możliwości wstrzymania świadczenia usług Przedsiębiorstwo zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Prezydenta Miasta oraz odbiorcę co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Ponowne uruchomienie podłączenia jest odpłatne.

W przypadku dalszego utrzymywania się zadłużenia, sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego, a dodatkowe koszty z tym związane pokrywa Odbiorca.

Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Zobacz tabelę wyłączeń dostaw
wody wynikających z planowanych modernizacji sieci wodociągowej oraz awarii

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl