MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

PRZYJMOWANIE REKLAMACJI I SKARG


Odbiorca może zgłosić reklamacje lub skargę dotyczącą świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług.

Odbiorca może domagać się obniżenia należności w razie udowodnienia zawinionego dostarczania wody o pogorszonej lub złej jakości oraz o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody. Obniżenie to będzie proporcjonalne do stopnia pogorszenia jakości lub czasu trwania zakłócenia.

Odbiorca może domagać się obniżenia należności za ścieki nie wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa na skutek awarii przewodów wodociągowych za wodomierzem głównym pod warunkiem:
- niezwłocznego zgłoszenia awarii pod bezpłatny, całodobowy numer telefonu 994 oraz podjęcia działań w celu jej usunięcia,
- powiadomienia Przedsiębiorstwa o terminie rozpoczęcia usuwania awarii w celu potwierdzenia faktu jej powstania; potwierdzenie przyjmuje formę protokołu sporządzonego przez Przedsiębiorstwo przy udziale Odbiorcy.

W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego, Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Odbiorcy zleca wykonanie urzędowego sprawdzenia prawidłowości jego wskazań. W przypadku, gdy sprawdzenie nie potwierdzi zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Zgłoszenie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości należności, nie wstrzymuje ich zapłaty.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację i powiadamia odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od daty wpływu.


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl