MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Laboratorium

AKREDYTACJA

Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. uzyskało Akredytację w 2002 roku, której potwierdzeniem był wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, Certyfikat Akredytacji Nr AB 383. Uzyskana akredytacja jest dowodem na to, że Laboratorium działa zgodnie z udokumentowanym systemem zarządzania i posiada kompetencje do wykonywania badań wskazanych w Zakresie Akredytacji Nr AB 383.

Potwierdzenie kompetencji Laboratorium zapewnia, że wyniki są uznawane za wiarygodne nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami.  Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością, w Laboratorium usprawniono proces wykonywania badań, zwiększono dokładność wykonywanych badań, zapewniono Klientom poufność oraz bezpieczeństwo przechowywania i przekazywania wyników. Centrale Laboratorium realizuje” Politykę Bezstronności i poufności”. Rok rocznie przedstawiciele PCA odwiedzają nasze Laboratorium celem potwierdzenia kompetencji do wykonywanych badań i pozyskania dowodów wywiązywania się z wymagań określonych w kontrakcie Nr AB 383 zawartym między jednostką akredytującą i Laboratorium.

Wymagania normy w pełnym zakresie spełniają pracownie mieszczące się w siedzibie Centralnego Laboratorium na ul. Zawilcowej: Pracownia Mikrobiologiczna, Pracownia Chemiczna i Pracownia Pobierania Próbek.                                                       

Pracownia Chemiczno-biologiczna mieszcząca się na ul. Łagiewnickiej prowadzi działalność, w której zastosowane metody spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie systemu zarządzania.

W dniach 30.09-01.10.2021 roku zespół auditorów potwierdził, że Centralne Laboratorium ustanowiło, wdrożyło i utrzymuje system zarządzania umożliwiający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zgodnie z Opcją A. Auditorzy PCA stwierdzili, że pozyskali dowody uzasadniające dostateczne zaufanie do kompetencji Laboratorium AB - 383 w zakresie posiadanej akredytacji, z uwzględnieniem ograniczenia zakresu oraz jego rozszerzenia i uaktualnienia. Potwierdzeniem tego faktu jest załącznik do Certyfikatu Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 383 wyd. 21 z 11.01.2022 r.

Pracownia Mikrobiologiczna wykonuje badania mikrobiologiczne wody, wody do spożycia i osadów a także badania biologiczne i biochemiczne osadów.

Pracownia Chemiczna akredytowała badania chemiczne wody, wody do spożycia, ścieków i osadów.

Pracownia Pobierania Próbek akredytowała pobieranie próbek dla wyżej wymienionych badań, a także akredytowała badania wykonywane poza siedzibą laboratorium. Są to głównie badania chemiczne wody, wody do spożycia przez ludzi i ścieków. W 2021 roku Pracownia rozszerzyła akredytację o badanie chloramin w wodzie do spożycia.

Dzięki akredytacji nasi Klienci uzyskują potwierdzenie wiarygodności wyników, wysokiej jakości świadczonych usług, wysokiej kompetencji personelu wykonującego analizy a także zapewnienie, że badania zostały wykonane zgodnie z odpowiednią metodą i techniką ich wykonywania.

Centralne Laboratorium prowadzi działania zgodne z prawem i obowiązującymi przepisami.

Dzięki działaniom organizacyjnym, inwestycyjnym, metodycznym oraz właściwie realizowanej polityce personalnej zapewniamy nowoczesną analitykę chemiczną i mikrobiologiczną. Dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem.

Centralne Laboratorium rozszerza i uaktualnia zakres badań oraz zapewnia wysoki poziom świadczonych usług uwzględniając zapotrzebowania zgłaszane przez Klientów.

Kierownik ds. Jakości
mgr inż. Elżbieta Siwek

Szczegółowe informacje o Podmiocie

”
 
 
  data ważności akredytacji: 31.01.2026 r. akredytacja od: 01.02.2002r.
 
  Nazwa organizacji: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Lublinie Spółka z o.o.
Al. Piłsudskiego 15; 20-407 Lublin
  Nazwa laboratorium: Centralne Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
 
  Kierownik: dr inż. Tomasz Żytyński
  Telefon:
  Fax:
(81) 746-03-24
(81) 746-30-83
 
  Dziedziny badań: Badania biologicznie i biochemiczne
Badania chemiczne, analityka chemiczna
Badania mikrobiologiczne
Badania właściwości fizycznych
Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek
Badania sensoryczne

 

Zakres akredytacji Centralnego Laboratorium MPWiK Sp. z o.o.  w Lublinie: www.pca.gov.pl Nr certyfikatu AB 383

Nadzór nad systemem zarządzania Centralnego Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie sprawuje
Kierownik ds. Jakości


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl