MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Woda

Komunikat MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w sprawie jakości wody

 

Ocena jakości wody w systemie zaopatrzenia w wodę pitną miasta Lublin w III kwartale 2016 roku pod względem właściwości fizykochemicznych oraz wskaźników chemicznych i mikrobiologicznych wykazuje, że jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U.2015,poz.1989/.

 

Za wewnętrzny nadzór nad jakością wody odpowiedzialne jest Centralne Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, które codziennie wykonuje badania ok. 200 wskaźników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.
Centralne Laboratorium od 2002 roku posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 383 Polskiego Centrum Akredytacji /www.pca.gov.pl/, który jest potwierdzeniem wysokich kompetencji badawczych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. zaopatruje miasto w wodę o wysokiej jakości. Wydobywane wody podziemne mają skład chemiczny typowy dla zbiornika wód wytworzonego głównie w skałach węglanowych wieku kredowego.

KroplaSą to wody wodorowęglanowo-wapniowe lub wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe, średnio twarde i twarde (twardość ogólna wynosi 280-380 mg/l, jest to głównie twardość węglanowa), o odczynie obojętnym lub słabo zasadowym (pH w granicach   7,0-7,5), o dość dużej mineralizacji ogólnej (suma związków mineralnych wynosi od 250 do 500 mg na litr wody), niekiedy z podwyższoną zawartością żelaza. Wody te charakteryzują korzystne cechy jakościowe: doskonała przezroczystość, bezbarwność, bezzapachowość, mała utlenialność, stała temperatura w złożu ok. 9°C. Długi czas krążenia wody w złożu, sięgający średnio 30 lat, gwarantuje jej wysokie oczyszczenie z substancji zawartych w infiltrujących wodach powierzchniowych i opadowych. Cechy skał podłoża warunkują stosunkowo wysoką twardość lubelskiej wody, a jednocześnie dość duże jej zmineralizowanie.

Lubelską wodę podziemną wyróżnia znaczna zawartość
wodorowęglanów (ok. 400 mg/l)   oraz jonów wapnia  (ok. 100 mg/l) i magnezu (ok. 20 mg/l. Jakość wody lubelskiej powszechnie oceniana jest jako jedna z najlepszych w kraju.

Ujmowana woda spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku /Dz.U.2015, poz. 1989/. Podawana jest, po dezynfekcji, bezpośrednio do sieci wodociągowej, bez konieczności stosowania procesów uzdatniania. Tylko w przypadku wody surowej z ujęć „Centralna” i „Sławinek”  prowadzony jest proces jej uzdatniania w celu usunięcia nadmiernych ilości związków żelaza i manganu – pierwiastków naturalnie obecnych w wodzie.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami dotyczącymi zapewnienia odpowiedniej jakości wody, które stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Centralne Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. prowadzi ocenę przydatności wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Systematycznie wykonywane są badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody z eksploatowanych studni, rurociągów przesyłowych, stacji uzdatniania oraz wody podawanej do sieci miasta Lublina. Monitorowana jest również jakość wody w dystrybucyjnym systemie wodociągowym w całym mieście. Nadzór nad jakością wody jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Lublinie, który analizuje cyklicznie przesyłane sprawozdania z prowadzonego monitoringu. Centralne Laboratorium MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie, posiadające certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 383, jest wpisane przez PPIS w Lublinie na listę laboratoriów uprawnionych do realizacji kontroli jakości wody w ramach nadzoru wewnętrznego. Poza parametrami wymaganymi przez ww. rozporządzenie, laboratorium wykonuje szereg badań dodatkowych, niezbędnych dla właściwej oceny jakości wody w źródle oraz dla skutecznego sterowania prowadzonymi procesami technologicznymi. Wybrane parametry fizykochemiczne wody pompowanej do sieci dystrybucyjnej z naszych pompowni przedstawione są w tabeli poniżej sporządzanej i aktualizowanej na podstawie wyników badań realizowanych w Centralnym Laboratorium.

 

 


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl