MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
BIP

Wyszukaj w BIP:

Celem działalności Spółki jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Lublin w zakresie dostarczania wody, gospodarka ściekami oraz administrowanie kanalizacją deszczową, a także prowadzenie działalności w zakresie składowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych, jak również zarządzanie lub administrowanie Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Rokitnie w gminie Lubartów.

1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

 • produkcja napojów, 

 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

 • działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, 

 • transport lądowy oraz transport rurociągowy, 

 • zakwaterowanie,  

 • wynajem i dzierżawa,
 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, 

 • handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,  

 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 

 • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, 

 • naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
 • telekomunikacja,

 • działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 

 • roboty budowlane specjalistyczne,  

 • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,  

 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 

 • działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne,

 • działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

 • edukacja,

 • działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

 • magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

 • działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.

 


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Zobacz tabelę wyłączeń dostaw
wody wynikających z planowanych modernizacji sieci wodociągowej oraz awarii

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl