MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
BIP

Wyszukaj w BIP:

Udziały należące do Gminy Lublin reprezentowane są na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Lublin - Krzysztofa Żuka.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

 2. podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,

 3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

 4. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

 5. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

 6. przystąpienie do organizacji gospodarczej oraz wystąpienie z niej,

 7. ustalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

 8. tworzenie funduszy celowych,

 9. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekraczały sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,

 10. zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

 11. zbycie lub nabycie środków trwałych, jeśli ich cena lub wartość przewyższa kwotę 4.000.000,00 zł oraz zaciąganie zobowiązań przewyższających tę kwotę,

 12. zbycie, wydzierżawienie całości lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

 13. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

 14. zmiana umowy Spółki,

 15. przekształcenie, połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki i przystępowanie do innych spółek,

 16. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody powstałej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

 17. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki, wieloletnich programów jej działalności oraz rocznych planów inwestycyjnych,

 18. zwrot dopłat,

 19. podejmowanie decyzji o umorzeniu udziałów oraz sposobie ich umorzenia,

 20. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,

 21. coroczna ocena sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Zobacz tabelę wyłączeń dostaw
wody wynikających z planowanych modernizacji sieci wodociągowej oraz awarii

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl