MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
BIP

Wyszukaj w BIP:

W skład VI kadencji Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie  wchodzą:

-

Włodzimierz Sitko,

-

Zbigniew Pastuszak,

-

Monika Drozd-Kowalczyk,

-

Robert Mazur,

-

Marek Kaliński.


Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1)

sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
 

2)

coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 

3)

rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 

4)

składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen określonych w pkt 2 i 3 oraz przeprowadzonych kontroli,
 

5)

stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
 

6)

 zawieranie umów z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w sporach między członkiem Zarządu a Spółką, związanych z wykonywaniem umowy Spółki,
 

7)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 

8)

zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki,
 

9)

zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
 

10)

wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie, z zastrzeżeniem § 26 pkt 10 i 11 Umowy Spółki, środków trwałych, jeżeli ich cena lub wartość przekracza 2.500.000,00 zł oraz na zaciąganie zobowiązań przekraczających tę kwotę,
 

11)

prowadzenie z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki,
 

 12)
 
opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników skierowanych przez Zarząd Spółki, z wyjątkiem tych, które dotyczą funkcjonowanie Rady Nadzorczej,

13)

wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 

14)

opiniowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz głównych kierunków rozwoju Spółki,
 

15)

wyrażenie zgody na przystąpienie do przystąpienie do organizacji społecznej oraz wystąpienie z niej.
 

 16) zatwierdzenie budżetu rocznego Spółki,
 17) zatwierdzenie regulaminu wyboru Prezesa Zarządu,
18) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidenty.


Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu Spółki i jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. Prawo to Rada wykonuje kolegialnie, może jednak upoważnić poszczególnych członków do wykonania określonych czynności.

Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Zobacz tabelę wyłączeń dostaw
wody wynikających z planowanych modernizacji sieci wodociągowej oraz awarii

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl