MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
BIP

Wyszukaj w BIP:

Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie jest dwuosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni:
Sławomir Matyjaszczyk - powołany Uchwałą nr 132/V/2020 Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 01.06.2020 r.


Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni:
Krzysztof Wójtowicz - powołany Uchwałą nr 05/VI/2020 Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 15.07.2020 r.

Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu łącznie z jednym z Prokurentów.

W celu reprezentacji MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie - Zarząd Spółki udzielił prokury łączne. Prokurentami Spółki są:

1.

Pan Marcin Bieżyca

2.

Pani Monika Josik-Buchajska

3.

Pani Elżbieta Kuziola

4.

Pan Piotr Stelmach

Zarząd udzielił również pełnomocnictw rodzajowych.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których Kodeks spółek handlowych, ustawy, umowa Spółki lub uchwały Zgromadzenia Wspólników nie zastrzegają dla innych organów, tj. Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
Zarząd Spółki zobowiązany jest do współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce w zakresie określonym ustawą o związkach zawodowych.

  • Dyrektorem Rozwoju i Inwestycji  jest Marcin Bieżyca,
  • Dyrektorem Oczyszczalni jest Elżbieta Kuzioła,
  • Dyrektorem Produkcji jest Marek Wagner,
  • Dyrektorem Eksploatacji jest Piotr Stelmach,
  • Dyrektorem Obsługi Klienta i Administracji jest Dariusz Sadowski.


Dyrektorzy Pionów kierują pracą podległych pionów, sprawują nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, wchodzących w skład struktury pionu oraz są odpowiedzialni za realizację i jakość powierzonych zadań.


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Zobacz tabelę wyłączeń dostaw
wody wynikających z planowanych modernizacji sieci wodociągowej oraz awarii

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl