MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Oczyszczalnia

Sieć kanalizacyjna - informacje ogólne

Sieć kanalizacyjna miasta Lublina ma charakter rozdzielczy. Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe są odprowadzane poprzez układ kanałów do kolektora zbierającego o średnicy 2500 mm. Następnie trafiają do Oczyszczalni Ścieków "Hajdów", gdzie zostają poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe natomiast odprowadzane są oddzielnym  systemem kanalizacji deszczowej do rzek.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 931,9 km. Jej struktura przedstawia się następująco:

  • sieć ogólnospławna - 0,8 km, 
  • sieć kanalizacji sanitarnej - 701,7 km,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej - 229,4 km.

Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych, betonowych, żelbetowych lub PCV. Ostatnio stosowane są nowoczesne materiały, jak np. rury z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, kamionka z uszczelnieniem z tworzywa sztucznego itp. Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjnym, poza niewielkimi obszarami, w których ze względów wysokościowych zastosowano przepompowywanie. W chwili obecnej funkcjonuje kilka przepompowni, głównie w rejonie Zemborzyc i Sławinka.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem procesu odbioru ścieków sanitarnych czuwają służby techniczne, funkcjonujące w systemie całodobowym. Wyposażone są w najnowsze urządzenia i technologie do czyszczenia, udrażniania i napraw kanałów, a wśród nich:

  • specjalistyczne ciśnieniowe samochody do czyszczenia kanałów (m.in. z systemem zamkniętego obiegu wody),
  • samochody do czyszczenia wpustów ulicznych,
  • specjalny samochód z systemem do bezwykopowych napraw i modernizacji kanałów,
  • system frezu hydraulicznego do usuwania z kanałów zanieczyszczeń stałych i otwierania przykanalików po instalacji rękawa.

Do oceny stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacyjnej o średnicy od 100 do 1000 mm wykorzystywane są specjalistyczne kamerowozy do przeprowadzania inspekcji telewizyjnej kanałów. Umożliwiają one rejestrowanie kolorowego obrazu z wnętrza rurociągu oraz pomiar spadku. Telewizyjnemu przeglądowi poddawane są głównie odcinki:

- na których wystąpiły niedrożności,
- w okolicach których stwierdzono zapadnięcia nawierzchni,
- usytuowane w pasie jezdni, która przewidziana jest do przebudowy lub modernizacji,
- do których przewidywane jest podłączenie większej ilości odbiorców,
- w miejscach, gdzie nie ma możliwości określenia trasy rurociągu bądź lokalizacji uzbrojenia kanału oraz celem wykrycia
  nielegalnych podłączeń,
- nowo budowane, zgłoszone do odbioru technicznego,
- przed upływem okresu rękojmi,
- po wykonanej naprawie lub modernizacji.
                                                                                                                                         
Dokładna obserwacja telewizyjna kanału, opracowanie dokumentacji w postaci protokółów graficznych i cyfrowego zapisu wideo stanowią materiały pomocne przy wyborze optymalnej metody remontu lub modernizacji. Stwierdzone po monitoringu usterki na kanałach sanitarnych rozpatrywane są indywidualnie.
Wszelkie prace naprawcze i remontowe wykonywane są we własnym zakresie. W sporadycznych, bardzo trudnych sytuacjach awaryjnych, wymagających zaangażowania dużej ilości ludzi i sprzętu, Spółka zleca prace firmom specjalistycznym.
Do prowadzenia remontów i modernizacji kanałów stosowane są metody tradycyjne - związane z wykonywaniem robót ziemnych i wymianą uszkodzonych odcinków na nowe, oraz bezwykopowe - polegające na wzmocnieniu konstrukcji i uszczelnieniu kanału bez konieczności wykonywania robót ziemnych.


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl