MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Usługi

Lokalizacja

Składowisko Odpadów w Rokitnie jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zlokalizowane jest we wsi Rokitno (gm. Lubartów, powiat lubartowski, woj. lubelskie).
Prezentacja obiektu składowiska:

 1. w usłudze Mapy Google
 2. w usłudze Geoportal Krajowy
 3. w usłudze Geoportal Gm. Lubartów

Współrzędne geograficzne obiektu:
Szerokość - 51°22'58"N
Długość - 22°39'11"E

Dojazd

Składowisko Odpadów w Rokitnie położone jest przy drodze powiatowej nr 1560L na odcinku Niemce – Rokitno (skrzyż. DK19 / DP1560L - skrzyż. DW829 / DP1560L)
Wskazówki dojazdu:

Od strony Lublina (ok. 13 km) Mapy Google, OpenStreetMap, Targeo:
 1. Lublin (kierunek Białystok) do miejscowości Niemce (DW835, następnie DK19),
 2. po przejechaniu przez miejscowość Niemce skręcić w prawo z DK19 na DP1560L,
 3. następnie po przejechaniu ok. 1,5 km składowisko znajduje się po prawej stronie drogi (DP1560L),
Od strony Lubartowa (ok. 9 km) Mapy Google, OpenStreetMap, Targeo:
 1. Lubartów (kierunek Lublin) do miejscowości Niemce (DK19),
 2. przed Niemcami skręcić w lewo z DK 19 na DP 1560L,
 3. następnie po przejechaniu ok. 1,5 km składowisko znajduje się po prawej stronie drogi (DP1560L).

UWAGA: Na dojeździe od strony wsi Rokitno (DW829) ustanowiony jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t.

Informacje ogólne

Składowisko Odpadów w Rokitnie jest własnością Gminy Lublin. Od początku istnienia (jesień 1994 roku) administratorem, a obecnie zarządzającym składowiskiem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o..

Całkowita powierzchnia terenu przeznaczona na składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wynosi ponad 38 ha. Obszar ten podzielony został na dwa duże etapy inwestycyjne, przy czym obecnie realizowany jest Etap I, na który składają się dwa zadania:
 1. niecka I (Etap I zadanie 1), której użytkowanie zakończono jesienią 2002 roku. W ciągu 8 lat na powierzchni 6,03 ha zdeponowano ponad 900 tysięcy Mg odpadów,
 2. niecka II (etap I zadanie 2), wykorzystywana od września 2002 roku, o powierzchni 5,8 ha (w koronie) i objętości użytkowej 1,63 mln m3.

Składowisko Odpadów w Rokitnie przeznaczone jest do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Obecnie eksploatowana niecka II funkcjonuje na warunkach określonych w:

 1. pozwoleniu zintegrowanym udzielonym decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie nr PZ 10/2015, znak: RŚ.V.7222.1.2015.ILU z dnia 27.05.2015 r., zmienionym decyzją nr PZ 22/2016, znak: RŚ.V.7222.1.2015.ILU z dnia 20 września 2016 r., decyzją nr PZ 3/2018, znak: RŚ.V.7222.1.2015.ILU z dnia 22 stycznia 2018 r. oraz decyzją nr PZ 15/2020, znak: RŚ.V.7222.1.2015.ILU z dnia 7 lipca 2020 r.
 2. instrukcji prowadzenia składowiska zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie, znak: RŚ-V.7241.1.2018.ILU z dnia 22 stycznia 2018 r..

Przyjmowanie odpadów

Odpady przyjmowane są od osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Podstawą przyjęcia jest umowa zawarta z MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie. Stroną umowy może być wyłącznie podmiot będący posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699), który ma uregulowany stan formalno - prawny w zakresie prowadzonej działalności związanej z odpadami.
Składowisko jest czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00. Możliwe są okresowe zmiany czasu pracy w okresach około świątecznych i innych, wynikających z bieżących potrzeb i warunków. W takim przypadku zarządzający każdorazowo powiadamia dostawców odpadów o planowanych zmianach czasu pracy pisemnie oraz poprzez wywieszenie informacji na składowisku z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Technologia i budowa

Pojazdy z odpadami przed wjazdem na teren składowiska rejestrowane są przez elektroniczną wagę. Rozładunek następuje pod nadzorem pracowników składowiska na wskazanej dziennej działce roboczej. Opróżnione pojazdy są ważone powtórnie, a przed opuszczeniem terenu składowiska przejeżdżają  przez brodzik dezynfekcyjny.
Dostarczone odpady są plantowane i wstępnie zagęszczane za pomocą spycharek. Ostateczne zagęszczenie odpadów zapewnia praca kompaktora. Uformowane w ten sposób poziome warstwy odpadów o miąższości 2 m zostają bezzwłocznie pokrywane gruntem mineralnym lub innymi materiałami inertnymi (ziemia, piasek, gruz itp.).
Złoże odpadów jest odizolowane od gruntu rodzimego warstwą wyrównującą z piasku oraz jedną (w przypadku zbocza) lub dwiema (w przypadku dna) warstwami nieprzepuszczalnej folii polietylenowej o dużej gęstości (PEHD). Dno niecki zabezpieczone jest dwiema membranami PEHD, przedzielonymi dystansową warstwą piasku. Na górnej folii jest dodatkowo położona geowłóknina.
Wody odciekowe zbierane są przez system drenażu nadfoliowego i przepompowywane do dwóch zbiorników retencyjnych. Niecka II wyposażona została również w kontrolny drenaż międzyfoliowy, z systemem studni rewizyjnych.
Wpływ składowiska na środowisko jest stale kontrolowany poprzez regularnie przeprowadzane badania parametrów wskaźnikowych:

 1. poziom i skład wód podziemnych,
 2. objętość i skład wód odciekowych,
 3. emisja i skład gazu składowiskowego,
 4. strukturę i skład masy odpadów,
 5. osiadanie powierzchni składowiska,
 6. wielkość opadów atmosferycznych.

Teren składowiska jest ogrodzony metalową siatką, otoczony ochronnym pasem zieleni izolacyjnej i całodobowo strzeżony.


Cennik

Składowisko Odpadów w Rokitnie przyjmuje odpady w celu:

 1. odzysku (tj. do budowy warstw izolacyjnych, dróg tymczasowych, skarp – proces R5),
 2. unieszkodliwienia (tj. składowania – proces D5).

Cennik przyjęcia odpadów na Składowisko Odpadów w Rokitnie w 2022 r. do pobrania w formacie .pdf Archiwalny cennik za 2021 r. do pobrania tutaj.

Jednostkową stawkę opłaty za przyjęcie odpadów określa Zarządzenie nr 67/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie.

Jednostkową stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska w 2022 r. określa obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M.P. 2021.960).

Udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na Składowisku Odpadów w Rokitnie środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 26,72 zł/Mg netto.

UWAGA: Zarządzający zastrzega sobie prawo do określenia ilości i rodzajów odpadów przyjmowanych na Składowisko, z uwagi na konieczność spełnienia wymogów technologicznych oraz formalno-prawnych.

 

 


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl