MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Usługi

W ramach podstawowej działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie świadczy usługi w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych, tj. ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych (szambach) - z terenu miasta Lublina i okolic.

Punkt Zlewny Nieczystości Ciekłych przyjmuje nieczystości ciekłe dostarczane przez przewoźników (przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych) oraz przez wytwórców nieczystości, dysponujących własnym transportem asenizacyjnym.

Od dnia 15 września 2010 r. do Punktu Zlewnego mogą być dostarczane nieustabilizowane osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska znak  DGO.pz-0022-21/28/451/10 z dnia 16.03.2010 r.

MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie może przyjmować w  Punkcie Zlewnym Nieczystości Ciekłych grupę odpadów ciekłych, które mogą być utylizowane w biologicznych procesach oczyszczania na mocy decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego Nr RŚ-V.7243.24.2014.AGK z dnia 2 września 2014r.

Plewny zlewny Nieczystości Ciekłych funkcjonuje od 1995 r. Obiekt został wybudowany na części terenu po starej, zlikwidowanej oczyszczalni ścieków "Kalina" przy ulicy Azaliowej.
Nieczystości spławiane są w zamkniętej hermetycznie hali do studzienek spustowych, usytuowanych na dwóch ciągach przejazdowych, a następnie przez kolektor sanitarny odprowadzane do Oczyszczalni Ścieków "Hajdów".

MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie prowadzi komputerową bazę danych (w tym rejestr obsługiwanych zbiorników bezodpływowych/oczyszczalni przydomowych, częstość ich opróżniania, rejestr dostawców nieczystości, ewidencję przyjmowanych odpadów oraz osadów ściekowych).

   
   ”
    


    Kontakt:
 
   Punkt Zlewny Nieczystości Ciekłych
    MPWiK Sp.z o.o. w Lublinie
    ul. Azaliowa 6, 20-204 Lublin
    tel. (081) 746 06 13
    godziny pracy: 6.00 - 20.00
    (od poniedziałku do soboty)


 

Warunki przyjmowania nieczystości ciekłych, nieustabilizowanych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odpadów ciekłych.

Wymogiem formalnym podpisania umowy przez MPWiK Sp z o.o. w Lublinie z dostawcą nieczystości ciekłych oraz nieustabilizowanych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, świadczącym usługi jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy, w której świadczy usługi (wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 tekst jednolity).

W dostarczanych do Punktu Zlewnego nieczystościach ciekłych bytowych i o charakterze bytowym nie mogą być przekroczone dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń, określone w poniższej tabeli.

Lp.
Wskaźniki
Jednostka
Wartość
dopuszczalna
Metoda badań próbek nieczystości ciekłych*
1.
Odczyn
pH
6,5 - 9,5
PB-24:2011, wyd. 1 "A"
2.
BZT 5
mg/l
1 800
PN-EN 1899-2: 2002 bez rozcieńczania "A"
PN-EN 1899-1: 2002
z rozcieńczeniami "A"
3.
ChZT Cr
mg/l
3 600
PN-ISO 6060: 2006 "A"
PB-26:2007, wyd. 1 "A"
4.
Chlorki
mg/l
1 000
PB-15: 2006, wyd. 1 "A"
5.
Siarczany
mg/l
500
PB-09: 2006, wyd. 1 "A"
6.
Substancje ekstrahujące się
eterem naftowym
mg/l
180
PB-01: 2006, wyd. 1"A"
7.
Zawiesina ogólna
mg/l
1 800
PN-EN 872:2002/Ap 1:2007"A"
PB-05: 2006 wyd. 1 "A"

Ametoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie – kontrakt AB 383
* metody mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia nowych norm analitycznych, zastępujących podane w tabeli.

W dostarczanych do Punktu Zlewnego nieustabilizowanych osadach ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych i o charakterze bytowym nie mogą być przekroczone dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń, określone w poniższej tabeli.

Lp. Wskaźnik
zanieczyszczenia
Jednostka Wartość
dopuszczalna
Metoda badań próbek
nieczystości płynnych*
1. Odczyn pH 6,0 - 9,5 PB-24:2011, wyd. 1 "A"
2. BZT 5 mg/l 12 000 PN-EN 1899-2:2002 bez rozcieńczania"A"      
PN-EN 1899-1:2002 z rozcieńczeniami "A"
3. ChZT Cr mg/l 24 000 PN-ISO 6060:2006 "A"                        PB-26:2007, wyd. 1 "A"     
4. Substancje ekstrahujące
się eterem naftowym
mg/l 2 200 PB-01:2006, wyd. 1 "A"     
5. Zawiesina ogólna mg/l 12 000 PN-EN 872:2007/Ap 1:2007  "A"
PB-5: 2006 wyd.1  "A"     

A - metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie - kontrakt AB 383
* metody mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia nowych norm analitycznych, zastępujących podane w tabeli.

Nieczystości ciekłe/osady ściekowe pochodzące z gospodarstw domowych mogą być przyjmowane w Punkcie Zlewnym Nieczystości Ciekłych bez wcześniejszych uzgodnień w tym zakresie pomiędzy właścicielem/użytkownikiem zbiornika bezodpływowego (szamba) a MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

Przyjęcie nieczystości ciekłych/osadów ściekowych pochodzących z obiektów, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, warunkuje uzyskanie pisemnego pozwolenia MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, które wydane jest na wniosek właściciela/użytkownika zbiornika bezodpływowego (szamba)/przydomowej oczyszczalni ścieków po przeprowadzeniu stosownego rozpoznania w tym zakresie.

Przyjmowanie nieczystości ciekłych/osadów ściekowych o charakterze przemysłowym pochodzących ze zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków z zakładów, odbywa się na warunkach określanych indywidualnie, w zależności od ich charakteru.

Rodzaje odpadów, które mogą być przyjęte w Punkcie Zlewnym Nieczystości Ciekłych :

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 99

Inne niewymienione odpady

2.

02 02 03

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

3.

02 02 99

Inne niewymienione odpady

4.

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

5.

02 03 99

Inne niewymienione odpady

6.

02 04 99

Inne niewymienione odpady

7.

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

8.

02 05 80

Odpadowa serwatka

9.

02 05 99

Inne niewymienione odpady

10.

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

11.

02 06 02

Odpady konserwantów

12.

02 06 99

Inne niewymienione odpady

13.

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

14.

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

15.

02 07 99

Inne niewymienione odpady

16.

07 06 99

Inne niewymienione odpady

17.

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

18.

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

19.

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

20.

16 10 02

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

21.

16 10 04

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

22.

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

23.

19 01 99

Inne niewymienione odpady

24.

19 08 99

Inne niewymienione odpady

25.

19 09 99

Inne niewymienione odpady

26.

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

27.

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

28.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach


W Punkcie Zlewnym Nieczystości Ciekłych nie przyjmuje się nieczystości ciekłych, osadów ściekowych oraz odpadów ciekłych zawierających metale ciężkie

Cennik

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2021 r. wprowadza w Punkcie Zlewnym Nieczystości Ciekłych przy  ul. Azaliowej 6 następujące stawki opłat:
 

Cennik usług w Punkcie Zlewnym Nieczystości Ciekłych

1. Cena netto za przyjęcie nieczystości ciekłych:

dla jednotek z terenu Gminy Lublin 8,06 zł/m3

dla jednostek spoza terenu Gminy Lublin 11,84 zł/m3

 

2. Cena netto za przyjęcie odpadów ciekłych biodegradowalnych:

dla jednostek z terenu Gminy Lublin 57,47 zł/m3

dla jednostek spoza terenu Gminy Lublin 71,96 zł/m3

 

W przypadku przyjmowania odpadów o niskim potencjale biodegradowalnym stawki będą kalkulowane indywidualnie.

 

3. Cena netto za przyjęcie nieustabilizowanych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków:

dla jednostek z terenu Gminy Lublin 32,76 zł/m3

dla jednostek spoza terenu Gminy Lublin 41,90 zł/m3

 

4. Cena netto za przyjęcie nieczystości pochodzących z przenośnych kabin sanitarnych:

dla jednostek z terenu Gminy Lublin 27,03 zł/m3

dla jednostek spoza terenu Gminy Lublin 34,38 zł/m3

 

5. Niezalenie od cen wskazanych w punktach 1-4 - do każdorazowego przyjęcia odpadu ciekłego stanowiącego wyrób akcyzowy za czynności związane z obowiązkowym dokumentowaniem jego przemieszczenia i prowadzenia ewidencji zgodnie z wymaganiami Krajowej Administracji Skarbowej doliczana jest opłata ryczałtowa w wysokości 978,22 zł netto za transport niezależnie od jego pojemności.


Do podanych cen netto dolicza się podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl