MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obowiązująca w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, zwanym poniżej MPWiK.

Aktualizacja w punkcie 5 i 7 obowiazuje od dnia 1.08.2021 r.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 j.t.)
 • Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin (Uchwała nr 648/XX/2020 z dn.26.06.2020)

1.    WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

 • Wnioskodawca składa pisemny wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 • MPWiK  potwierdza złożenie wniosku na jego kopii, a w przypadku złożenia drogą elektroniczna mailem zwrotnym.
 • Wniosek winien zawierać:
  • Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci
  • Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje
  • Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci
  • Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych
  • Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń
  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

do pobrania: Wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

 • MPWiK określa warunki przyłączenia lub uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:

- nie dłuższym niż 21 dni – licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych
- nie dłuższym niż 45 dni – licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku – w pozostałych przypadkach

 • Warunki przyłączenia do sieci ważne są przez okres 2 lat od daty ich wydania i stanowią podstawę do opracowania dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, tj.:

- projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (Art.30 pkt. 2a, ppkt.4) lub
- planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 29a)

 • Warunki techniczne przesyłane są pocztą na adres  Wnioskodawcy.


2. OPINIOWANIE DOKUMENTÓW POPRZEDZAJĄCYCH REALIZACJĘ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ

MPWiK może zaopiniować dokumenty poprzedzające realizację przyłączenia, jeżeli:

 • Inwestor realizujący przyłączenie zwróci się do MPWiK z wnioskiem o zaopiniowanie i załączy dokumenty formalne i techniczne obrazujące przebieg sytuacyjny i wysokościowy przyłącza/y oraz rozwiązania w zakresie punktów włączenia do sieci i włączeń do instalacji wewnętrznej.
 • Dokumenty formalno-techniczne będą tego wymagały

Dokumenty wymagające opiniowania należy złożyć do MPWiK w dwóch egzemplarzach

Minimalne wymagania dotyczące składanej do zaopiniowania dokumentacji:

1.Załączniki

 • warunki techniczne MPWiK,
 • protokół z narady koordynacyjnej wraz uzgodnieniem usytuowania – jeżeli jest wymagany,
 • zgody i wymagania osób trzecich, w tym: właścicieli nieruchomości przez które przebiega przyłącze oraz zarządcy drogi – gdy dotyczy,
 • uzgodnienia i opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikające z obowiązujących przepisów wydane przez stosowne organy – gdy dotyczy.

2. Część opisowa

 • dane techniczne projektowanych przewodów i uzbrojenia,
 • obliczenia i dobór urządzeń (dla budynków innych niż jednorodzinne):
  • obliczenia zapotrzebowania wody, doboru wodomierza oraz średnicy przyłącza wodociągowego,
  • obliczenia i dobór urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne – gdy dotyczy.

3. Część graficzna

 • plan sytuacyjny z lokalizacją obiektu, z uwzględnieniem: istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu ,niezbędnych profili podłużnych przyłączy, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości wraz z usytuowaniem wodomierza.
 • dla przyłączy wodociągowych należy załączyć rysunek rzutu pomieszczenia na wodomierz lub studzienki wodomierzowej z wrysowanym, zwymiarowanym zestawem wodomierzowym z uwzględnieniem zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą,
 • dla przyłączy kanalizacyjnych, w przypadku projektowania urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne lub urządzeń przeciwzalewowych – należy załączyć rysunki ze wskazaniem lokalizacji tych urządzeń
 • rysunek konstrukcyjny studzienki wodomierzowej i  kanalizacyjnej - dla rozwiązań nietypowych.

do pobrania: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

3. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH.

 • Inwestor dokonuje wyboru procedury pozwalającej na budowę przyłączy.
 • Inwestor zawiadamia w formie pisemnej MPWiK o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia robót, podając nr warunków przyłączenia.
  Do zawiadomienia dołącza dokumenty opracowane zgodnie z Prawem Budowlanym – chyba, że były one przedmiotem opiniowania – zgodnie z pkt 2 niniejszej procedury.
 • MPWiK akceptuje lub odmawia przyjęcia zawiadomienia
  Odmowa przyjęcia zawiadomienia może wynikać z:
  • braku wskazania podmiotu realizującego przyłączenie (Inwestor, Wykonawca, Obsługa geodezyjna)
  • braku wskazania podstawy prawnej jego realizacji
  • braku lub braków w dokumentach poprzedzających realizację, wynikających z Prawa Budowlanego

do pobrania: Zawiadomienie o rozpoczęciu i zakończeniu robót

 • Inwestor wykonuje przyłącza na własny koszt, zlecając
  • Realizację uprawnionej do tego firmie wykonawczej,
  • Obsługę geodezyjną uprawnionej do tego firmie geodezyjnej.
 • Włączenie przyłączy do sieci realizowane jest przez uprawnioną do tego firmę Wykonawczą, za zgodą i pod nadzorem MPWiK
 • Wybudowane przyłącza pozostają własnością Inwestora, chyba że zostanie zawarta odrębna umowa w tym zakresie.
 • Inwestor zobowiązany jest do przygotowania instalacji wewnętrznej w budynku uwzględniając wymagania obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie:
  • zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem (montaż zaworu  antyskażeniowego na wodociągowej instalacji wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1717:2003),
  • zabezpieczenia przeciwodorowego (wentylacja pionów kanalizacyjnych),
  • zabezpieczenia przed zalewaniem zwrotnym ściekami sanitarnymi (montaż zaworów przeciwzalewowych  przy kanalizowaniu pomieszczeń poniżej poziomu terenu).

5. ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

Potwierdzeniem odbioru technicznego robót stwierdzających sprawność techniczną przyłączy są odbiory techniczne częściowe dla robót zanikających oraz protokół odbioru technicznego końcowego

 • Odbiory częściowe oraz końcowy przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron tj. Inwestora, Wykonawcy i MPWiK. Dokumentowanie odbiorów następuje poprzez spisanie protokołu pomiędzy przedstawicielami stron.
 • Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłączy i następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia gotowości do odbioru.
 • Warunkiem dokonania odbioru końcowego przyłączy przez przedsiębiorstwo jest ich wykonanie zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.
 • Odbiór końcowy następuje w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru.
 • Na dzień odbioru końcowego należy przygotować dokumentacje powykonawczą, w tym m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokół z odbioru pasa drogowego od zarządcy drogi – gdy dotyczy oraz uporządkować teren prac doprowadzając go do stanu pierwotnego.
 • W przypadku braku możliwości odbioru, sporządzany jest protokół z wykazem usterek. Ponowny odbiór dokonywany jest po usunięciu stwierdzonych uchybień.
 •  MPWiK dokonuje zwrotu kosztów realizacji włączenia do sieci, po odbiorze końcowym przyłączy, na podstawie odrębnej umowy wg „Regulaminu zwrotu przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie kosztów realizacji włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”

  do pobrania:

6. PODPISANIE UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW SANITARNYCH

Po odbiorze końcowym Inwestor składa wniosek do MPWiK o zawarcie umowy oraz ustala w Biurze Obsługi Klienta termin montażu wodomierza głównego. Wodomierz montuje na własny koszt MPWiK.
Umowa zawierana jest z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie.

do pobrania: Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzenie ścieków

MPWiK uruchamia przyłącze i rozpoczyna dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od podpisania umowy i zamontowania wodomierza głównego.
W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci, skutkującej zmianą odbiorcy usług, MPWiK zawiera umowę z nowym odbiorcą usług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług, chyba że potrzeby nowego odbiorcy usług wymagają zmiany tych warunków.

7.   EKSPLOATACJA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z art.5 pkt.2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie”.
W przypadku przyłączy lokalizowanych w pasie drogowym istnieje możliwość przekazania ich do eksploatacji i na własność MPWiK na podstawie odrębnej umowy. Przekazanie przyłączy następuje na wniosek Inwestora i jest dobrowolne oraz nieodpłatne.
Warunkiem przekazania przyłączy w pasie drogowym jest protokół odbioru końcowego wraz z inwentaryzacją powykonawczą

do pobrania: Wniosek o zwrot kosztów realizacji włączenia i przekazanie przyłączy


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl