MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

Zasady Zwiedzania Obiektów MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. w celach edukacyjnych i promocyjnych udostępnia następujące obiekty:

 • Stacje wodociągowe,
 • Oczyszczalnię ścieków „Hajdów”,
 • Centralne Laboratorium,
 • Składowisko odpadów „Rokitno”.


 Zasady zwiedzania

1.    Zwiedzanie obiektów należących do MPWiK może odbywać się w ustalonych terminach – wtorki i czwartki lub w trakcie trwania imprez promocyjnych.
2.    Zwiedzanie może odbywać się wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika MPWiK oraz opiekunów.
3.    Trasa zwiedzania ustalana jest przez wyznaczonego pracownika Spółki - osobę oprowadzającą.
4.    Oczyszczalnię ścieków „Hajdów”, Składowisko odpadów „Rokitno” oraz Centralne Laboratorium mogą zwiedzać uczestnicy od 11 roku życia.
5.    Maksymalna liczba uczestników wycieczki:

 • 30 osób i trzech opiekunów w przypadku placówek przedszkolnych, szkół: podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
 • 40 osób i jeden opiekun w przypadku uczestników powyżej 18 roku życia.

6.    Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekunowie przedkładają imienną listę  uczestników (załącznik nr 2) i podpisane oświadczenie (załącznik nr 3). 
7.    Na terenie Oczyszczalni ścieków „Hajdów” i Składowiska odpadów „Rokitno” opiekunowie wyposażają uczestników w kamizelki odblaskowe otrzymane od osoby oprowadzającej.
8.    Zagrożenia występujące na obiektach Spółki:

 • otwarte zbiorniki,
 • śliska powierzchnia,
 • przebywanie na wysokościach,
 • kontakt z chemikaliami i trującymi gazami,
 • wysokie natężenie hałasu,
 • kontakt ze szkodliwym materiałem biologicznym,
 • przemieszczające się maszyny.

9.    Osoby uczulone na ukąszenia owadów, mające lęk wysokości, a także posiadające rany lub zmiany skórne, powinny poinformować o tym opiekuna grupy.
10.    W przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, skaleczeń, ran, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony do osoby oprowadzającej.
11.    Na terenie wszystkich obiektów MPWiK zwiedzającym zabrania się:

 • dotykania maszyn i urządzeń,
 • bezpośredniego kontaktu z odpadami, ściekami,
 • używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu, 
 • samowolnego oddalania się od grupy,
 • wynoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu MPWiK,
 • wchodzenia na drogi przeznaczone dla ruchu pojazdów i sprzętu,
 • bez zgody osoby oprowadzającej fotografowania, filmowania bądź utrwalania w jakiejkolwiek postaci zwiedzanych obiektów.

12.    Osoba oprowadzająca odpowiedzialna jest za:

 • bezpieczeństwo zwiedzających,
 • wyposażenie zwiedzających w elementy odblaskowe,
 • niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb oraz właściwego przełożonego o zaistniałym zdarzeniu zagrażającym bezpieczeństwu zwiedzających.

13.    Naruszenie niniejszych zasad, upoważnia osobę oprowadzającą do natychmiastowego przerwania i ewentualnego zakończenia zwiedzania.

Zasady zgłaszania

14.    Zgłoszenie przyjmowane jest na formularzu  (załącznik nr 1) - dostępnym w zakładce Strefa Klienta na stronie www.mpwik.lublin.pl. Formularz może być przesłany pocztą tradycyjną lub elektroniczną bądź dostarczony przez wnioskodawcę do siedziby Spółki.
15.    Informacja zwrotna przekazywana jest do Wnioskującego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Postanowienia końcowe

16.    MPWiK nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zwiedzających na terenie Spółki.
17.    Za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych zasad odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego opiekun.
18.    MPWiK zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego dokumentu w każdym czasie.
19.     Zasady zwiedzania udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.mpwik.lublin.pl oraz na portalu społecznościowym facebook https://pl-pl.facebook.com/mpwik.lublin

 

Formularz zgłoszenia

Lista uczestników

Oświadczenie


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl