MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków - modernizacja

Istotne znaczenie dla poprawy stanu środowiska naturalnego ma prowadzona nieprzerwanie od kilkunastu lat modernizacja oczyszczalni ścieków "Hajdów".

Modernizacja objęła proces technologiczny części biologicznej i części mechanicznej oraz proces technologiczny w zakresie gospodarki osadowej, a także gospodarkę energetyczną. Wszystkie działania zmierzają w celu spełnienia w tej sferze wymogów prawa polskiego, jak również Unii Europejskiej (część środków finansowych na realizację tego celu pochodzi z UE).

Modernizacja procesu technologicznego w zakresie części biologicznej oczyszczalni ścieków "Hajdów" w Lublinie w latach 1991 - 2010

Okres Podjęte działania
1991 Otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację oczyszczalni ścieków.
1993 - 1995 Analiza czynników wpływających na proces oczyszczania oraz badania w skali półtechnicznej możliwości rozszerzenia procesu oczyszczania ścieków o dodatkowe parametry, tj. azot i fosfor.
1996 Opracowanie dwuwariantowej "Koncepcji programowej modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Lublinie - Hajdowie w zakresie gospodarki ściekowej" pod kątem dodatkowej redukcji azotu i fosforu.
1996 Koreferat prof. dr hab. inż. J. Kurbiela, wskazujący najkorzystniejszą koncepcję programową modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków.
1998 Projekt techniczny modernizacji opracowany przez biuro EKOSAN.
2001 Zakończenie pierwszego etapu modernizacji (dwa osadniki wstępne, dwa bioreaktory, stacja chemicznego dozowania PIX, kanały i przewody technologiczne).
2002 Podpisanie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/PE/029 na kwotę 25 000 000 Euro (w tym koszty kwalifikowane - 16 500 000 euro).
Projekt złożony z trzech kontraktów:
 • Inżynier Kontraktu - kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/029-01
  - kontrakt usługowy
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków - kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/029-02 - kontrakt na roboty
 • Zagospodarowanie osadów ściekowych - kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/029-03 - kontrakt na roboty
2004 Podpisanie kontraktu "Modernizacja oczyszczalni ścieków".
2006 Podpisanie kontraktu "Zagospodarowanie osadów ściekowych".
2006 Rozszerzenie Memorandum Finansowego o kolejne trzy kontrakty:
 • Inżynier Kontraktu - przedłużenie terminu nadzoru nad kontraktem nr 2 i 3 (przedłużenie terminu kontraktu 01 o kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/029-04 - kontrakt usługowy)
 • Inżynier Kontraktu - dla kontraktu "Modernizacja oczyszczalni ścieków"- kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/029-05 - kontrakt usługowy
 • Modernizacja stacji dmuchaw - kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/029 - 06 - kontrakt na roboty
2007 Podpisanie kontraktu - Inżynier Kontraktu dla modernizacji stacji dmuchaw.
2007 Podpisanie kontraktu - "Modernizacja stacji dmuchaw".
08.2007 Zakończenie robót kontraktu "Modernizacja oczyszczalni ścieków".
11.2007 Zakończenie robót kontraktu "Zagospodarowanie osadów ściekowych".
06.2008 Zakończenie robót kontraktu "Modernizacja stacji dmuchaw".

Planowana jest wymiana mieszadeł i instalacji elektrycznych oraz wykonanie robót budowlanych w I,II,III,IV i V bloku komór nitryfikacji i denitryfikacji w oczyszczalni ścieków "Hajdów" w celu intensyfikacji usuwania azotu (w 2009 r. przewiduje się wykonanie prac w trzech blokach komór nitryfikacji i denitryfikacji).


Modernizacja procesu technologicznego w zakresie części mechanicznej oczyszczalni ścieków "Hajdów" w Lublinie w latach 1992 - 2013

Okres Podjęte i planowane działania
1992 Zakup i montaż trzech nowych krat mechanicznych KUMP 1800 w miejsce wyeksploatowanych krat KMP 2100.
1993 Remont kapitalny pozostałych dwóch krat KMP 2100 wraz z modernizacją.
1993 Wymiana dwóch ciągów wentylacyjnych w budynku krat wraz wymianą materiałową ze stali na tworzywo sztuczne (polipropylen) o podwyższonej odporności na korozję.
1993 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji piaskownika.
1993 - 1995 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i hermetyzacji obiektów części mechanicznej.
1994 - 1996 Modernizacja wraz z hermetyzacją najbardziej uciążliwych obiektów części mechanicznej: komory zwężek, zrzut awaryjny, budynek krat, piaskownik.
2009 Planowana jest modernizacja komory rozdzielczej K-1, zwężek pomiarowych oraz zamknięć kanału dosyłowego ścieków do budynku krat.
2007 - 2013 Planowana modernizacja części mechanicznej - kontrakt nr 12 (FS 2007-2013)
 1. Budynek krat
  a) modernizacja układu technologicznego budynku krat (dobór krat o zmniejszonym prześwicie, zastosowanie układu wymywania organiki ze skratek, zastosowanie prasy do skratek),
  b) modernizacja części budowlanej budynku (modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania budynku krat, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sterowania i wod-kan.).
 2. Pompownia główna
  a) modernizacja części technologicznej pompowni głównej (dobór pomp z płynną regulacją wydajności, dobór armatury i włączenie jej do systemu automatyki i sterowania, przystosowanie układu zasilania pomp w energię elektryczną i układu automatyki do płynnej regulacji prędkości silników pomp, przygotowanie obiektu pompowni do włączenia w funkcjonujący w Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" system sterowania i regulacji SCADA, modernizacja komory czerpalnej, układy pomiarowe poziomu ścieków w komorze czerpalnej, armatura),
  b) modernizacja części budowlanej budynku pompowni głównej (modernizacja elewacji z ociepleniem ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sterowania i wod.- kan.).
 3. 3. Piaskownik
  a) modernizacja części technologicznej piaskownika (dobór pomp i armatury, modernizacja systemu separacji piasku, dobór kontenerów do wywożenia piasku po odwodnieniu, przygotowanie piaskownika do wpięcia w system sterowania i regulacji SCADA, itp.),
  b) modernizacja części budowlanej piaskownika (modernizacja torowisk, modernizacja systemu wentylacji, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sterowania ).

Modernizacja procesu technologicznego w zakresie gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków "Hajdów" w Lublinie w latach 1993 - 2013

Okres Podjęte i planowane działania
1993 Budowa kompletnej stacji mechanicznego odwadniania osadu.
1997 Modernizacja i i hermetyzacja dwóch zagęszczaczy osadu surowego.
2001 Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego.
2007 Budowa stacji termicznego suszenia osadu.
2008 Modernizacja i hermetyzacja dwóch zagęszczaczy osadu przefermentowanego.
2007-2013 Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni - kontrakt nr 13 FS, okres realizacji 2007 - 2013 r.
 1. Wydzielone Komory Fermentacyjne - szt. 4 o wymiarach D = 20 m, H = 25 m
  a) modernizacja części technologicznej Wydzielonych Komór Fermentacyjnych WKF (zmiana sposobu mieszania osadu w WKF, ogrzewania osadu, rozbijania kożucha, gaszenie piany, ujęcie biogazu, modernizacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych zbiorników komór fermentacyjnych, pomiar poziomu osadu w WKF, dobór pomp z zastosowaniem "softstartów", dobór armatury i włączenie jej do systemu automatyki i sterowania, modernizacja układu zasilania w energię elektryczną pomp, przygotowanie obiektu komór fermentacyjnych do włączenia w system sterowania i regulacji SCADA),
  b) modernizacja części budowlanej Wydzielonych Komór Fermentacyjnych WKF (modernizacja elewacji budynku operacyjnego z ociepleniem ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sterowania oraz wod.-kan.).
 2. Pompownia osadu surowego
  a) modernizacja części technologicznej pompowni osadu surowego (dobór pomp z zastosowaniem "softstartów", dobór armatury i włączenie jej do systemu automatyki i sterowania, modernizacja układu zasilania w energię elektryczną pomp, przygotowanie obiektu do włączenia w system sterowania i regulacji SCADA),
  b) modernizacja części budowlanej pompowni osadu surowego (modernizacja elewacji budynku pompowni osadu surowego z ociepleniem ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sterowania oraz wod.-kan.).
 3. Pompownia osadu zagęszczonego
  a) modernizacja części technologicznej pompowni osadu zagęszczonego (dobór pomp z zastosowaniem "softstartów", dobór armatury i włączenie jej do systemu automatyki i sterowania, modernizacja układu zasilania w energię elektryczną pomp, przygotowanie obiektu do włączenia w system sterowania i regulacji SCADA),
  b) modernizacja części budowlanej pompowni osadu zagęszczonego (modernizacja elewacji budynku pompowni osadu zagęszczonego z ociepleniem ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sterowania ioraz wod.-kan.).
 4. Zagęszczacze grawitacyjne osadu surowego
  a) modernizacja części technologicznej zagęszczaczy osadu surowego (dobór armatury i włączenie jej do systemu automatyki i sterowania spustu osadu zagęszczonego, wymiana zgarniaczy dennych, przygotowanie obiektu do włączenia w system sterowania i regulacji SCADA),
  b) modernizacja części budowlanej zagęszczaczy osadu surowego (korony żelbetowe zbiorników).
 5. Stacja zagęszczania osadu nadmiernego
  a) modernizacja części technologicznej stacji zagęszczania osadu nadmiernego (rozbudowa stacji o jedną zagęszczarkę o wydajności Q = 120 m3/h z modernizacją stacji przygotowania flokulanta, urządzenia do poprawy właściwości fermentacyjnych osadu, np. dezintegracja).
 6. Rekultywacja pól zalądowywania.

Modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie.
Wykaz ważniejszych inwestycji w latach 1993 - 2013

Okres Podjęte i planowane działania
1994 Budowa gazociągu do Wytwórni Mas Bitumicznych.
1995 Modernizacja zbiorników gazu.
1999 Izolacja termiczna zbiorników biogazu.
2000 Montaż i rozruch silnika gazowego o mocy elektrycznej 320 kW.
2003-2004 Montaż i rozruch drugiego silnika gazowego o mocy elektrycznej 320 kW i mocy cieplnej 446 kW.
2004 Wymiana dwóch dmuchaw.
2007 Budowa odsiarczalni biogazu.
2007-2013 Modernizacja gospodarki biogazem - kontrakt nr 14, FS 2007-2013.
 1. Elektrociepłownia i sieci ciepłownicze
  a) modernizacja części technologicznej elektrociepłowni (wymiana kotłów gazowych na dwupaliwowe, z możliwością zasilania biogazem i gazem ziemnym, wymiana urządzeń wymiennikowni, wymiana urządzeń stacji uzdatniania wody kotłowej z urządzeniami do odgazowania wody, odtworzenie 2 silników zasilanych biogazem, wymiana systemu do pomiaru stężeń gazów toksycznych i wybuchowych, wymiana sieci ciepłowniczej na preizolowaną o długości ok. 6210 m i średnicy od 32 do 125 mm, węzły ciepłownicze i instalacja grzewcza w obiektach oczyszczalni, przygotowanie obiektu do włączenia w system sterowania i regulacji SCADA),
  b) modernizacja części budowlanej elektrociepłowni (modernizacja elewacji budynku elektrociepłowni z ociepleniem ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sterowania oraz wod.-kan.).
 2. Sieci gazowe i zbiorniki gazu
  a) modernizacja sieci gazowniczej (wymiana sieci gazowej o długości ok. 1850 m i średnicy od 50 do 300 mm z samoczynnymi odwadniaczami i odprowadzeniem odcieku do sieci kanalizacyjnej oczyszczalni, wymiana 2 stalowych zbiorników gazu na wykonane z tworzyw sztucznych, przygotowanie obiektu do włączenia w system sterowania i regulacji SCADA, pochodnia, budowa rurociągu gazu ziemnego od stacji redukcyjno-pomiarowej do elektrociepłowni o długości ok. 400 m i średnicy 150 mm).
Modernizacja układu zasilania urządzeń oczyszczalni w energię elektryczną- kontrakt nr 16 FS,2007-2013
 1. Rozdzielnia główna 6 kV
  a) modernizacja układów łączeniowych SN w rozdzielni głównej (wyłączniki próżniowe, zabezpieczenia cyfrowe),
  b) modernizacja systemu sterowania i automatyki rozdzielni głównej 6 kV oraz przygotowanie obiektu do włączenia w system sterowania i regulacji SCADA,
  c) modernizacja części budowlanej rozdzielni (modernizacja elewacji budynku rozdzielni z ociepleniem ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sterowania oraz wod.-kan.).
 2. Rozdzielnie oddziałowe R1, R2, R3
  a) modernizacja układów łączeniowych NN w rozdzielniach oddziałowych R1, R2, R3 (wyłączniki w polach zasilających i sprzęgłowych),
  b) modernizacja systemu sterowania i automatyki rozdzielni oddziałowych R1, R2, R3,
  c) modernizacja części budowlanej rozdzielni oddziałowych (modernizacja elewacji budynków rozdzielni z ociepleniem ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sterowania oraz wod.- kan.).

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "HAJDÓW" w latach 1993-2008

(ZIP 9,00 MB)
do obejrzenia prezentacji wymagany jest Microsoft PowerPoint

Instalacja fluidalnego suszenia osadów dla MPWiK Lublin.

(ZIP 2,27 MB)
do obejrzenia prezentacji wymagany jest Microsoft PowerPoint


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl